Tanıtım

TEMEL ECZACILIK BİLİMLERİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI

Analitik Kimya Anabilim Dalı Tanıtım

            Analitik Kimya, fen bilimleri, endüstri ve sağlık bilimlerinin tüm alanlarında sıklıkla kullanılan, analitik düşünmeyi, olaylara geniş bir perspektiften bakmayı, çözüm üretmeyi, yaratıcı düşünmeyi sağlayan ve geliştiren bir bilim dalıdır. En basit tanımı ile maddenin yapısını kalitatif ve kantitatif aydınlatmaya yarayan bu bilim dalında bugün klasik analitik tekniklere ilaveten enstrümantal analiz teknikleri bilimin ilerlemesinde büyük yarar sağlamaktadır. Teknolojinin hızlı gelişimi ile enstrümental cihazlar da aynı hızla geliştirilmekte ve daha ulaşılabilir olmaları sonucu analitik kimya alanındaki bilimsel çalışmalara büyük oranda ivme kazandırmaktadırlar. Fen ve sağlık bilimlerinin neredeyse tüm alanlarında disiplinler arası çalışmalara ışık tutan, evrensel nitelikte bir bilim dalı olan analitik kimyanın araştırmaları gün geçtikçe daha da önem kazanmaktadır.
            Analitik kimyanın araştırma alanları arasında kromatografik analiz yöntemleri geliştirme ve uygulama, atomik ve moleküler spektroskopik analiz yöntemi geliştirme ve uygulama, elektrokimyasal analiz yöntemleri geliştirme ve uygulama, analitik yöntem validasyonları, farmasötik preparatlar ve çeşitli biyolojik materyallerden ilaç analizleri, doğal ürünlerden elde edilen aktif maddelerin yapı ve miktar tayini, ilaç hammaddelerinin miktar ve yapı tayinleri ve bu tayinlere yeni yöntemlerin eklenerek geliştirilmesi gibi çalışmalar yer almaktadır.

        Biyokimya Anabilim Dalı Tanıtım
            Biyokimya; organizmada gerçekleşen kimyasal tepkimeleri inceleyen bir bilim dalı olup, sağlık ve yaşam bilimlerinin temelinde yer almaktadır. Biyokimya bilimi moleküler biyoloji, hücre biyolojisi ve enzim biyolojisi gibi geleneksel disiplinlerin yanı sıra, genomik, proteomik ve biyoinformatik gibi daha yeni bilimsel alanları da kapsamaktadır. Organizmanın normal ve patolojik durumlarında biyomoleküllerin (RNA, DNA, protein) düzeylerinde gözlenen  değişikliklerin incelenmesi Biyokimya biliminin temel konusudur. Bu nedenle, hastalıkların nedenlerinin belirlenmesi ve bu nedenlerin giderilmesinde kullanılacak ilaçların tasarımında ve hedef yerlerinin saptanmasında Biyokimya bilimi önemli bir rol oynamaktadır. 
     Anabilim Dalımız Eczacılık Fakültesi kurulduğundan beri Temel Eczacılık Bilimleri Bölümü bünyesinde aktif olarak eğitim ve araştırma faaliyetlerini sürdürmektedir. Anabilim dalımızın ilgi alanları, kanser, miRNA, ateroskleroz, enzim aktivite ve inhibisyon çalışmaları, oksidatif stres, enzim immünoassay (ELISA ya da EIA) gibi pek çok araştırma konularıdır. Laboratuvarımızda biyolojik proseslerin hücresel ve moleküler mekanizmalarının aydınlatılması ve bunların hastalıklarla ilişkilendirilmesi sürecinde farklı deney sistemleri kullanılmaktadır. Anabilim dalımız tarafından yürütülen lisans derslerinde, öğrencilere canlı ile ilgili fizyolojik ve patolojik olayların ve ilaç etkisinin anlaşılabilmesi için gereken temel biyokimya eğitiminin teorik ve pratik olarak verilebilmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca, öğrencilere hastalıkların tanısı ve izlenmesi amacıyla biyolojik materyaller üzerinde yapılan biyokimyasal testler tanıtılmaktadır.


Eczacılık Temel Bilimleri Anabilim Dalı Tanıtım

            Eczacılık Temel Bilimleri Anabilim Dalı’nda, In-vitro canlılık, sitotoksisite ve genotolsisite testleri ile nanomateryallerin biyolojik etkisinin belirlenmesi, deney hayvanlarında farklı deney modeli uygulamaları,  in-vivo olarak etken maddelerin akut dönemdeki etkilerinin  histopatolojik olarak değerlendirilmesi, gen ekspresyon çalışmaları, hücreler arası etkileşimler, immünohistokimyasal teknikler ile biyomoleküllerin belirlenmesi, hücre ve ekstrasellüler matriks etkileşmeleri, hücre yüzeyi oligosakkaritlerinin kanser hücrelerinin davranışı üzerindeki etkilerinin belirlenmesi ve programlanmış hücre ölüm mekanizmalarının aydınlatılması ve mezenkimal kök hücre çalışmaları temel moleküler biyolojik teknikler kullanılarak gerçekleştirilmektedir.  
  Günümüz de öncelikli çalışma alanları arasında yer alan hücresel teknolojiler ve memeli hücrelerinde rekombinant protein ve antikor üretimi çalışmaları, ‘biyoteknolojik ilaç hammaddesi’ potansiyeline sahip, biyolojik mataryalleri kapsayan önemli ve gelişmeye açık alanlardır. Bu doğrultuda biyolojik kaynakların belirlenmesi, bu kaynaklardan faydalı ürün elde edilmesi, bunların in vivo ve in vitro deney modelleri ile etkilerinin belirlenmesi, genomiks, proteomiks uygulamaları Anabilim Dalın’da geçekleştirilmesi planlanan hedefler arasında yer almaktadır. 

Farmasötik Botanik Anabilim Dalı Tanıtım

            Trakya Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, 24 Ekim 2011 tarihinde kurulmuştur.  Farmasötik Botanik Anabilim Dalı, fakültemizin kuruluşuyla birlikte açılmış olup, Şubat 2014 tarihinde eğitime başlamıştır.
            Farmasötik Botanik Anabilim Dalı’nın amaçları; eğitim, öğretim, araştırmanın yanı sıra botanik biliminin vazgeçilmez birimi herbaryumun kurulması ve geliştirilmesidir.
            Eğitim ve öğretimde; Türkiye ve dünyanın sahip olduğu bitki zenginliğinin bilinmesi ve özellikle tıbbi ve halk tarafından kullanılan bitkilerin tanıtılmasıdır. Bitkilerden elde edilen ham maddelerin ilaca dönüştürülmesine kadar geçen aşamada başlangıç noktası olan bitkinin toplanması, teşhisi yani tanınması, kurutulması ve saklanması olarak kısaca özetlenebilir. Bu aşamaları gerçekleştirmek için yoğun bilgi birikimine gereksinim vardır.
            Araştırma aşamasında ise arazi çalışmaları başta gelir. Üzerinde araştırma yapılacak bitkilerin mutlaka araziden toplanması ve doğru teşhislerinin yapılması şarttır. Mümkün olduğu müddetçe herbaryum örnekleri araştırma için tercih edilmemektedir. Bu örnekler daha çok kontrol amacıyla kullanılmaktadır.
            Fakültemiz kurulma aşamasındadır. Alınan projelerle uluslararası standartlar göz önünde bulundurularak herbaryumun kurulma çalışmaları devam etmektedir. Herbaryumlar botanik alanının her dalında ve yılın her mevsiminde araştırma olanağı sağlayan yerlerdir. Ayrıca yeni bir türün dünyaya tanıtımı yapılırken tip örneğinin veya izotiplerinin uluslararası bir herbaryumda bulunduğunun bildirilmesi zorunluluğu vardır. Hedefimiz Herbaryuma bir an önce uluslararası statü kazandırmaktır. 

Farmasötik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Tanıtım

            Farmasötik Mikrobiyoloji konuları içerisinde; mikroorganizmaların yapıları, tanımlanmaları, üreme ve üreme kontrolü, enfeksiyon etkeni olan mikroorganizmalar, antimikrobiyal ajanların etki mekanizmaları, antimikrobiyal ajanlara direnç mekanizmaları, mikroorganizmalardan elde edilen farmasötik ürünler ve bağışıklık sistemi yer alır.

            Farmasötik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı’nda, farmasötik ürünlerin mikrobiyolojik analizleri ve farmakopelerde belirtilen mikroorganizma limitlerinin belirlenerek ürünün öncesinde ve sonrasındaki mikrobiyolojik kontrolleri, sterilizasyon ve dezenfeksiyon yöntemleri ve bu yöntemlerin denetlenmesi, antimikrobiyal ajanların etki mekanizmaları ve bu ajanlara direnç mekanizmaları, antibiyotik-mikroorganizma-konak ilişkileri, ilaç öncülü maddelerin antimikrobiyal etkilerinin ve immünmodülatör aktivitelerinin saptanması, yeni ilaç geliştirilmesi çalışmalarında mikroorganizmaların kullanılması ve mikroorganizmalardan elde edilen ürünlerin farmasötik ürünlerde kullanılması konularında araştırmalar yapılır.